طرح  درس های  ماهانه درس علوم تجربی  پایه چهارم سال87/86

 

طرح درسهای ماهانه      -           علوم تجربی                  مهرماه  1386

 بخشهای 1 و2                                                  صفحات 1 الی  15

بخش 1 : ساختمان  بدن موجودات زنده

موضوع : علوم زیستی

اهداف تدریس:

1-تفاوتهای موجودات زنده  وغیرزنده

2-صفات موجودات زنده

3-تعریف ، ساختمان و کار سلول

4- شکل واندازه  سلولها

5-چگونگی تقسیم سلولی

بخش 2 : غذاسازان بزرگ

موضوع:علوم زیستی

اهداف تدریس:

1-فرآیند غذاسازی در گیاهان

2-نقش آوند در گیاه

3- چه چیزهایی در غذا سازی گیاهان نقش دارند

4-نقش گیاهان ودرختان درسلامت انسانها 

 

طرح درسهای ماهانه      -           علوم تجربی                  آبان ماه  1386

 بخشهای   3    و    4                          صفحات 16 الی 33

بخش 3:گیاهان موجودات پر ارزش

موضوع:علوم زیستی

اهداف تدریس :

1-           فواید گیاهان  در تغذیه ، کشاورزی

2-           آفت های گیاهی و مبارزه با آنها

3-           انواع کشت ها ( دیم  وآبی )

4-            شخم زدن چه فوایدی دارد

5-           محصولات گوناگون گیاهی

بخش4:جانوران بی مهره

موضوع :علوم زیستی

اهداف تدریس:

1- طبقه بندی بی مهره ها      2-خصوصیات بی مهره ها      

3- آشنایی با محل زندگی        4- انواع انگل ها

5- انواع کرم ها                       6- انگل یعنی چه؟

7- آشنایی با حشرات       

8-فواید و مضرات حشرات در زندگی انسان ها

9- بی مهره های دریایی

 

                               طرح درس ماهانه        علوم تجربی                  آذر ماه1386

بخش های   5    و    6                    صفحات      34     الی      47

بخش  5 : مخلوط ها

موضوع :علوم فیزیکی

اهداف تدریس :

1-مخلوط چیست؟                2-نواع مخلوطها

3- مقایسه ی  مخلوطها                4-حلّال و حــــل شونده

5- مخلوطهای یکنواخت             6-محلولها  ومقایسه ی  آنها با هم

 

بخش 6 :  نـــور  و  بازتابش

موضوع : علــوم فــیزیکی

 اهداف تدریس:

 1- آینه ها      2-  تصاویر در انواع آینه ها  

 3- اثر نور  در دیدن اجسام

 4- کاربرد آینه ها          5- آینه  و استفاده  از آن

6- کوره ی آفتابی  وفواید استفاده از آن

 

 

 

 

                        

 طرح درس ماهانه          علوم تجربی               دی ماه  1386

 بخش های  7    و   8       صفحات     48   الی  61

 بخش 7: الـــکــتریسیته

موضوع : علوم فیزیکی

اهداف تدریس :

 1- جریان  الکتریکی           2-شناخت مواد رسانا ونارسانا

3- مدارهای  موازی  ومتوالی

4- تاثیر  افزایش باتری  در انرژی  الکتریکی

5- اهمیّت  برق در زندگی   6- ایمنی در برق

 

بخش 8 :آهـــــنربــا

موضوع : علوم فیزیکی

اهداف تدریس:

 1- آهنربای الکتریکی                     2- اثر قطب های آهنربا دریکدیگر

3- تشکیل آهنربای قوی

4- تعیین جهت های جغرافیایی محل

5- نامگذاری دو سر آهنربا                 6- فطب نما

7-خواص آهنربا در دو سر آن بیشتر است.

 

 

                     

 طرح درس ماهانه                  علوم تجربی           بهمن 1386

بخش   9                     صفحات     62     الی     73

بخش 9 :   سنگ ها

موضوع : علوم زمین

اهداف تدریس:

1- تشکیل سنگ ها                            2- انواع سنگ ها

3- کانی چیست -  انواع کانی ها

4- فایده سنگ ها و کانی ها از نظر اقتصادی

5- سنگ های رسوبی و نحوه تشکیل آنها 

6- سنگ های آذرین

7- سنگ های دگرگون شده و نحوه تشکیل این نوع سنگها

8- روش پخت آجر

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     طرح درس ماهانه              علوم تجربی                 اسفند ماه 1386

بخش 10                                      صفحات      74     الی      83

بخش 10 :  زمین و همسایه های آن

موضوع : علوم زمین

اهداف تدریس :

1- شناخت خصوصیات سیارات 

2- منضومه شمسی چیست ؟

3- چرخش زمین به دور خورشید

4- مقایسه سیارات منظومه شمسی

5- نام سیارات منظومه شمسی

6- نزدیک ترین سیاره به زمین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 طرح درس ماهانه              علوم تجربی          فروردین ماه   1387

بخش  11                                   صفحات84  الی  87  

بخش:دستگاه تنفس

موضوع: علوم بهداشتی

 اهداف تدریس:

1 ـ اندام های تنفسی

2ـ حرکات تنفسدر شرایط متفاوت

3 ـ ساختن مدل از شش ها

4 ـ رعایت مواردبهداشتی در تنفس

5 ـ آلودگی شهر هادر تنفس ونقش محیط زیست سالم در بهداشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طرح درس ماهانه                    علوم تجربی                اردیبهشت 1387

بخش 12                           صفحات88  الی94  

بخش12: دستگاه گردش خون

موضوع:علوم بهداشتی

اهداف تدریس

1 ـ قلب چیست؟

2ـ رگ های خون و خون

3ـ ترکیب خون

4ـ سلول های خون

5ـ کلیه و کار آن

6ـ ساختن سدی از رگ ها

7ـ وظیفه دستگاه گردش خون

8ـ وظیفه کلیه ومثانه

9ـچگونگی تصفیه خون

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط علی جهانی در جمعه نهم مهر ۱۳۸۹ و ساعت 3:45 |